Klachtencommissie

De klachtenprocedure zoals hieronder beschreven is op onze homepage van de website te vinden. Tevens zijn wij CRKBO lid. 

De procedure.

De directie en de medewerkers van de TC Academy streven er naar om kwalitatief hoogwaardige diensten te verlenen. Binnen dit streven past ook de inrichting van een heldere klachtenprocedure. Een klacht is een leermoment voor de medewerkers van onze organisatie. Het kan immers voorkomen dat er dingen gebeuren die als onjuist of onterecht ervaren worden. 

De klachtenprocedure is ervoor om helder te maken wat u kunt doen in geval van onvrede of klacht. 

De stappen die kunnen worden ondernomen zijn;

1. Direct bespreken

Indien je ontevreden bent en je hierover een opmerking of een klacht wilt uiten, dan kun je dat het beste rechtstreeks bespreken met de directe betrokkene(n). Zowel voor jou als de directe betrokkene(n) is dit doorgaans de meest prettige wijze om opheldering over een klacht te verschaffen en te komen tot een oplossing voor je onvrede of klacht

2. Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat je jouw probleem of klacht niet met de directe betrokkene(n) wilt of kunt bespreken. Dan bestaat de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de Klachtenfunctionaris van de TC Academy. Deze zal er dan, na het gesprek met jou, voor zorg dragen dat jouw klacht besproken zal worden met betrokkene(n).

De Klachtenfunctionaris, Arnoud de Neve, zal je persoonlijk terugkoppeling geven van dit gesprek.

Deze is te bereiken via tel.: 010 –8188922

Doordat de klachtenbehandeling mondeling zal plaats vinden, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Er wordt gestreefd naar een termijn van twee tot vier weken.

3. Klachtencommissie

Wij hopen dat je klacht is opgelost na het bespreken ervan met de betrokkene(n) of na bemiddeling van de manager. Als dit niet zo is dan kun je jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de TC Academy. De klachtencommissie bestaat uit drie leden en heeft een externe onafhankelijke voorzitter.

De klachtencommissie kan alleen klachten in behandeling nemen die schriftelijk zijn ingediend. Als je jouw klacht wilt voorleggen aan de klachtencommissie dan kun je jouw klacht richten aan:

TC Academy
t.a.v. De klachtencommissie
Waterloostraat 122c
3062 TV Rotterdam

De procedure

Je ontvangt een bevestiging dat je brief is ontvangen door de klachtencommissie. De commissie stuurt een kopie van de klachtbrief naar de persoon of personen over wie de klacht gaat. Dit met het verzoek of men zo spoedig mogelijk wil reageren op de klacht.

Als de reactie van de betrokken persoon of personen binnen is, beoordeelt de commissie of er voldoende feiten bekend zijn om tot een goede probleemanalyse te komen. Als dat niet het geval is vind er verder onderzoek plaats, bijvoorbeeld door andere personen om informatie te vragen.

Je ontvangt een uitnodiging van de commissie voor het bespreken van de reactie van degene(n) over wie is geklaagd. In de uitnodigingsbrief kun je lezen met wie je het gesprek zult hebben, op welke locatie en tijdstip. Daarna spreekt de commissie zich uit of de klacht “gegrond” is.

Je ontvangt een brief waarin het oordeel van de klachtencommissie staat. Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan de persoon of personen over wie de klacht gaat. Ook ontvangt de directie de klacht en het oordeel van de commissie.

De directie deelt je vervolgens mee of deze zich kan vinden in het oordeel van de commissie en/of de directie naar aanleiding van de uitspraak maatregelen overweegt. De ervaring leert dat met bovengenoemde procedure al gauw drie maanden zijn gemoeid.